Kadra

Nasz zespół tworzą:


DZIAŁ PRAWNY


Adw. Marcin Komorowski


Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego, pod kierunkiem prof. Elżbiety Wojnickiej pracy magisterskiej, mającej za temat opracowanie cudzego w prawie autorskim. Praca obroniona została z wynikiem bardzo dobrym.


Bezpośrednio po studiach współpracował z Ernst & Young Polska w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego. Przygotowane przez niego materiały szkoleniowe wykształciły w zakresie prawa wielu pracowników tej firmy. Niezależnie od tego zostały one przekazane przez Ernst & Young Polska innym wiodącym firmom doradczym.


W 2005 roku zdał egzamin sędziowski, uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki z egzaminów cząstkowych.


Od 2006 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką Acta Vera. Zdobyte doświadczenie umożliwia mu prowadzenie także najtrudniejszych spraw cywilnych (w tym rodzinnych i spadkowych); gospodarczych, administracyjnych i karnych.


W 2011 roku został przez portal Skuteczny Adwokat wybrany w skali województwa Prawnikiem Roku. Zapraszamy do pod ten adres w celu uzyskania bliższych informacji.

Włada biegle językiem angielskim.

 


Agata Swat-Marciniak


W roku 2009 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pracy magisterskiej poświęconej problematyce obowiązków przedsiębiorcy przy sprzedaży na odległość.
 
Współpracę z Kancelarią Adwokacką Acta Vera podjęła niezwłocznie po ukończeni studiów, początkowo zajmując stanowisko asystenta adwokata Marcina Komorowskiego. W chwili obecnej kieruje działem prawnym Kancelarii.
 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym także prawem gospodarczym oraz rodzinnym. Jej prawnicze zainteresowania koncentrują się również na zmianach stanu prawnego podyktowanymi rozwojem Internetu, co znalazło wyraz w wyborze tematyki jej pracy magisterskiej.
 
Włada językiem angielskim, również prawniczym, zna także podstawy języka włoskiego.
 
Od stycznia 2011 roku pracę w Kancelarii godzi z obowiązkami aplikanta adwokackiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.


Weronika Wiśniewska


W 2010 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze, a w 2009 r. studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując prace magisterskie odpowiednio na temat stosowania praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym oraz wprowadzania na rynek produktów leczniczych. Od października 2010 roku kształci się na stacjonarnych studiach doktoranckich w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na WPiA UŁ.


Z kancelarią Acta Vera współpracuje od 2010 r. Aktualnie pełni też funkcję eksperta prawnego w projekcie wspierającym osoby chore na astmę. W latach 2009/2010 pracowała w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Pierwsze doświadczenie w zawodzie prawnika zdobywała jeszcze podczas studiów jako wolontariuszka w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa na WPiA UŁ.


Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, europejskim i polskim prawie konkurencji oraz w prawie cywilnym i administracyjnym.
 

 

Agnieszka Śmietanka


W 2008 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na  Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską na temat: ”Przesłanki materialne instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia” przygotowała w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego”.


Egzamin magisterski zdała z wynikiem bardzo dobrym. Po zakończeniu studiów podejmowała współpracę z kancelariami prawnymi o profilu gospodarczym i handlowym oraz karnym. W styczniu 2011 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Z Kancelarią Adwokacką  Acta Vera współpracuje od lutego 2012 roku.  

 


Marta Niewiadomska


W 2010 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi.  Prace magisterską broniła w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na temat „Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym skarbowym”. W 2011 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Prawnej Obsługi Przedsiębiorców na Uniwersytecie Łódzkim.


Pierwsze doświadczenie w zawodzie prawnika zaczęła zdobywać jeszcze podczas studiów  odbywając staże i praktyki w sądach. W latach 2010/2011 roku pracowała w spółce jawnej „Arielle” jako prawnik, następnie w latach 2011/2012 pełniła funkcje asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.  Specjalizuje się w prawie karnym. Z kancelarią Acta Vera  rozpoczęła współpracę od lipca 2010 roku.

 


Agata Podlasek


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na  Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską na temat: ”Eksumacja. Aspekty procesowe i medyczno-sądowe.” broniła w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki”. W trakcie studiów należała do Studenckiego Koła Kryminalistyków działającego przy Zakładzie Kryminalistyki. W toku studiów oraz po ich zakończeniu podejmowała współpracę z podmiotami gospodarczymi w zakresie windykacji, przygotowania pism procesowych i opinii prawnych oraz bieżącego doradztwa prawnego. Do Kancelarii dołączyła w roku 2012. Specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym, rodzinnym i prawie pracy.

 


Agnieszka Bliska


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na  Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską broniła w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na temat:”Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim prawie karnym”. W trakcie studiów należała do Koła Naukowego Młodych Prawników  działającego przy Zakładzie Prawa Karnego Międzynarodowego.


W 2009 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą rozpoczęła od 1 stycznia 2010 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku. W czasie studiów pracowała w jednej z łódzkich kancelarii adwokackich. Po studiach odbyła staż w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W 2008 r. podjęła pracę w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty, w której ukończyła roczny staż, zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a w szczególności odszkodowaniami z tytułu wypadków drogowych, ochroną konsumentów, a także prawem gospodarczym, prawem autorskim oraz karnym.
 

 

Jolanta Jarnecka

 

Tytuł magistra prawa uzyskała w 2010 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Egzamin magisterski zdawała w Katedrze Postępowania Cywilnego opracowując pracę magisterską pt. „Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika”. W 2011 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Od maja 2012 pracuje na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Adwokackiej Acta Vera. Praktykę w zawodzie rozpoczęła w 2009 roku podejmując współpracę z kancelariami adwokackimi zajmującymi się w szczególności prawem administracyjnym, obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, prawem zamówień publicznych oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań za wypadki komunikacyjne.

Jej specjalność to prawo cywilne i administracyjne, w tym zwłaszcza prawo spadkowe oraz prawo zamówień publicznych.Mateusz Zbrojewski


Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W chwili obecnej przygotowuje pracę magisterską z zakresu postępowania karnego.
Włada językiem angielskim, co potwierdza zdobycie dyplomu Certificate in Advanced English z najwyższą oceną. Zna także podstawy języka niemieckiego, którego naukę kontynuuje.
Wiedzę zdobywaną na uniwersytecie w pracy w kancelarii wykorzystuje sporządzając pisma procesowe oraz opinie prawne.

 


SEKRETARIAT

 


Patrycja Będkowska - Wolnicka - Kierownik Kancelarii


Studiowała Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patrycja Będkowska - Wolnicka pełni funkcję Kierownika Kancelarii. Do jej obowiązków należy koordynowanie pracą zespołu prawników i aplikantów. Odpowiedzialna jest również za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, prowadzenie terminarza rozpraw sądowych, spotkań z Klientami i Kontrahentami, obieg dokumentów,  oraz za kreowanie wizerunku Kancelarii.

 


Małgorzata Tomczak


Studiowała Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowo Prawo Podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  . Do jej obowiązków należy koordynowanie pracą zespołu prawników i aplikantów. Odpowiedzialna jest również za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, prowadzenie terminarza rozpraw sądowych, spotkań z Klientami i Kontrahentami, obieg dokumentów,  oraz za kreowanie wizerunku Kancelarii.